Actievoorwaarden JP.Chenet
Huiskamerconcert Promotie 2018

Winactie  1 november 2018 t/m 30 november 2018
 

De actie wordt georganiseerd door Les Grands Chais de France
(merkeigenaar JP.Chenet, hierna ‘LGCF’).

Les Grands Chais de France 1, Rue de la Division Leclerc 67290 PETERSBACH FRANKRIJK

ARTIKEL 1. HUISKAMERCONCERT PROMOTIE

 1. Door deelname aan de actie gaat u akkoord met de hierna genoemde actievoorwaarden. LGCF is te allen tijde gerechtigd om deze actievoorwaarden te wijzigen. Indien van toepassing zal zo snel mogelijk op de actiepagina van JP. CHENET een melding worden gemaakt dat de herziene versie van de voorwaarden opvraagbaar

Door de samenwerking met Jennie Lena en haar Boekingsbureau AAA2010 zijn de AAA2010 voorwaarden, inclusief rider die van toepassing is op dit geplande optreden, ook van toepassing. Contractnummer RT 1/30673/188629.

 1. Op deze actie is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Voor zover deze op onderhavige actie van toepassing is, handelt LGCF in het bijzonder in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele
 2. De consumentenactie loopt van 1 november 2018 t/m 30 november
 3. LGCF is te allen tijde gerechtigd de actie te annuleren, te veranderen of eerder te beëindigen. Tevens is het recht voorbehouden om de gehele actie, voor of tijdens het optreden, terug te roepen bij mistanden en wangedrag van de winnaar.
 4. Deelnemers worden ingelicht via Facebook en/of persoonlijk bericht via email.
 5. LGCF is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan deze actie, direct en of
 6. LGCF is niet aansprakelijk voor technische onvolkomenheden gedurende de actieperiode. Hiervoor wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Welvaere.
 7. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend, gericht aan JP. CHENET – ACTIE Huiskamerconcert 2018 Nederland, 1 Rue de la Division Leclerc 67290 Petersbach,
 8. LGCF is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of

ARTIKEL 2. DEELNEMERS

 1. Deelnemers zijn 18 jaar of ouder. De winnaar moeten middels een ID aantonen dat hij/zij 18 jaar of ouder is.
 2. De actie is alleen geldig voor inwoners van Nederland, exclusief de
 3. Medewerkers van LGCF, Curiosity Amsterdam, Pitch PR, Creative with Happiness, IMLounge, AAA2010 en hun (Facebook-)vrienden en familieleden zijn van deelname uitgesloten, alsmede iedereen die op enige wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de
 4. Als blijkt dat een deelnemer op illegale wijze de uitslag van de actie beïnvloedt, kan deze zonder opgaaf van reden uit de actie worden
 5. Deelnemers van deze actie maken kans op één optreden van Jennie Lena op 14 december 2018. Dit wordt verzorgd door LGCF, Curiosity Amsterdam en Jennie Lena.
 6. Deelname geschiedt uitsluitend door het reageren aan de hand van de aanwijzingen aangegeven in de instructies bij de winactie in de JP. CHENET posts van de desbetreffende Facebook pagina en de actiepagina (pakjepodium.com). De winnaars worden gepubliceerd op Facebook en op de actiepagina (pakjepodium.com).
 7. De tags en eventuele reacties/berichten moeten in overeenstemming zijn met de goede smaak, de goede zeden en het fatsoen. LGCF behoudt zich het recht voor om betwistbare reacties direct te verwijderen zonder te informeren en de deelnemer te
 8. Deelname aan de actie is uitsluitend mogelijk wanneer u uw gegevens tijdig deelt om het concert te kunnen laten plaatsvinden. Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt of verkocht. Op deze gegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

ARTIKEL 3. WINNAARS

 1. Degene met de foto met de meeste stemmen op de actiepagina (pakjepodium.com) wordt uitgeroepen als winnaar. De prijs wordt aan deze person toebedeeld als hij/zij aan de actievoorwaarden voldoet. In het bijzonder de praktische voorwaarden genoemd in 4.8.
 2. Wanneer de winnaar niet aan de voorwaarden voldoet of kan voldoen, zal degene met de hierna meeste stemmen winnen en zo verder.
 3. LGCF neemt via het opgegeven account via een persoonlijk bericht of via e-mail contact op. Mocht er na 12 uur geen contact kunnen worden verkregen met de winnaar, dan vervalt de prijs voor die winnaar automatisch en gaat de prijs naar een nieuw gekozen winnaar. U dient dus vrijwel direct te
 4. LGCF is niet verantwoordelijk voor foutief ingevulde gegevens waardoor de winnaar mogelijkerwijs geen bericht zou
 5. De winnaar ontvangt het concert uitsluitend op 14 december 2018 om 20:00u.
 6. Alle eventueel ingestuurde berichten en foto’s worden eigendom van LGCF en kunnen op onze Facebookpagina worden geplaatst. Wilt u niet dat uw foto of bericht openbaar geplaatst wordt, dan dient u dit uitdrukkelijk te vermelden via de contactbutton op de Facebook of actiepagina.
 7. Over de actie en uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

ARTIKEL 4. DE PRIJS

 1. Bij weigering van de prijs of enige andere reden van niet-uitkering van de prijs, vervalt deze en blijft de prijs eigendom van LGCF, zonder dat LGCF daardoor schadeplichtig wordt naar de deelnemer.
 2. De planning en levering van het concert op 14 december 2018 valt onder de verantwoordelijkheid van LGCF en Jennie Lena. Aankomst crew 18:45u, aankomst Jennie Lena 19:30u. Start optreden 20:00 tot 20:40 uur. Aankomst genodigden uiterlijk 19:45u.
 3. De prijs betreft een akoestisch optreden van Jennie Lena en haar gitarist. Hierbij zal tevens een techniscus aanwezig zijn en een medewerker van Curiosity Amsterdam.
 4. Het optreden (huiskamerconcert) is voor maximal 50 personen welke onder fatsoenlijke omstandigheden in een huiskamer moeten passen.
 5. Het is niet toegestaan om voor het optreden een locatie elders te arrangeren. Het optreden vindt plaats in een huiskamer.
 6. De prijs die uitgegeven wordt met deze actie is persoonlijk en niet inwisselbaar voor geld. Het overdragen van de prijs is alleen in overleg met de organisatie
 7. Bij onvoorziene omstandigheden vanuit LGCF en/of Jennie Lena, zijn LGCF en/of Jennie Lena gerechtigd een alternatieve prijs aan te bieden.
 8. Voor het innen van de prijs dient de Winnaar te voldoen aan de voorwaarden om het concert bij hem/haar thuis plaats te kunnen laten vinden. Te weten:
  • Er dient stroom aanwezig te zijn waar Jennie Lena en haar gitarist en technicus kosteloos gebruik van kunnen maken.
  • Een afluitbare kleedkamer die alleen beschikbaar is voor de artiest en 3 personen crew. Deze kamer moet voorzien zijn van stroom, verwarming, verlichting, stromend water en een passpiegel. Dit kan een slaapkamer zijn ter voorbeeld.
  • Er dient een goed functionerend en hygienisch toilet aanwezig te zijn.
  • Een ruimte van bij voorkeur 4x3 meter moet vrij zijn om Jennie Lena en haar gitarist te kunnen positioneren.
  • Alle ruimte dient droog, schoon en vrij van glas te zijn.
 9. Indien er schades aan geluidsapparatuur en/of eigendommen van Jennie Lena en crew veroorzaakt worden door derden, is dit voor rekening van de winnaar. Te vergoeden binnen 1 maand na het optreden tegen nieuwwaarde.
 10. De winnaar is verantwoordelijk voor handhaving van de orde tijdens op- en afbouw, eventuele repetitie en tijdens het optreden van de artiest.
 11. Bij voorkeur zorgt de winnaar voor twee gereserveerde parkeerplaatsen in de directe omgeving van de locatie.
 12. Interviews zijn niet toegestaan, tenzij van te voren met het management besproken. Video en/of filmopnames door de winnaar en haar/zijn genodigden zijn NIET toegestaan en kunnen een staken van het optreden tot gevolg hebben, zonder financiële consequenties voor Jennie Lena.
 13. De prijs betreft voor de winnaar een besloten optreden. Onder een besloten optreden wordt verstaan; een optreden zonder openbare verkoop van toegangsbewijzen en/ of het maken van publiekelijke reclame of bekendmaking door de winnaar.
 14. Indien het optreden van de artiest bekend wordt gemaakt op uitnodigingen tijdens een besloten evenement, is dit slechts toegestaan op de volgende wijze; bv. “Optreden van (naam artiest)”. Enige andere vorm van bekendmaking dient contractueel overeengekomen te zijn. Het niet naleven van bovenstaande kan een annuleren van het optreden tot gevolg hebben zonder financiële gevolgen voor Jennie Lena en LGCF.